Kí tự đặc biệt HTML đầy đủ và chuẩn nhất

Có thể nói, các kí tự đặc biệt hiện nay được rất nhiều người sử dụng mà nhất là những người chơi game thường để ghép tên cho nhân vật của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực như thiết kế Website cũng sử dụng khá nhiều nhằm phục vụ các nhu cầu riêng biệt của mỗi người.

Chính vì thế, kí tự đặc biệt HTML được rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm. Không chỉ những ai thiết kế Website, mà mọi người đều có thể sử dụng các kí tự này vào cùng mục đích sử dụng của mình.

Bảng kí tự đặc biệt HTML đầy đủ nhất

Tìm, chọn cho mình các kí tự mà mình muốn tìm ghép.

" " \0022 " \22
< &lt; &#60; \003C &#x3c; \3C
> &gt; &#62; \003E &#x3e; \3E
&nbsp; &#160; \00A0 &#xa0; \A0
&lsquo; &#8216; \2018 &#x2018; \2018
&rsquo; &#8217; \2019 &#x2019; \2019
&larr; &#8592; \2190 &#x2190; \2190
&uarr; &#8593; \2191 &#x2191; \2191
&rarr; &#8594; \2192 &#x2192; \2192
&darr; &#8595; \2193 &#x2193; \2193
&harr; &#8596; \2194 &#x2194; \2194
&crarr; &#8629; \21B5 &#x21b5; \21B5
&lArr; &#8656; \21D0 &#x21d0; \21D0
&uArr; &#8657; \21D1 &#x21d1; \21D1
&rArr; &#8658; \21D2 &#x21d2; \21D2
&dArr; &#8659; \21D3 &#x21d3; \21D3
&hArr; &#8660; \21D4 &#x21d4; \21D4
© &copy; &#169; \00A9 &#xa9; \A9
® &reg; &#174; \00AE &#xae; \AE
&trade; &#8482; \2122 &#x2122; \2122
&para; &#182; \00B6 &#xb6; \B6
§ &sect; &#167; \00A7 &#xa7; \A7
&image; &#8465; \2111 &#x2111; \2111
&weierp; &#8472; \2118 &#x2118; \2118
&real; &#8476; \211C &#x211C; \211C
&alefsym; &#8501; \2135 &#x2135; \2135
&spades; &#9824; \2660 &#x2660; \2660
&clubs; &#9827; \2663 &#x2663; \2663
&hearts; &#9829; \2665 &#x2665; \2665
&diams; &#9830; \2666 &#x2666; \2666
¢ &cent; &#162; \00A2 &#xa2; \A2
£ &pound; &#163; \00A3 &#xa3; \A3
&euro; &#8364; \20AC &#x20AC; \20AC
¥ &yen; &#165; \00A5 &#xa5; \A5
¤ &curren; &#164; \00A4 &#xa4; \A4
&minus; &#8722; \2212 &#x2212; \2212
× &times; &#215; \00D7 &#xd7; \D7
÷ &divide; &#247; \00F7 &#xf7; \F7
&ne; &#8800; \2260 &#x2260; \2260
± &plusmn; &#177; \00B1 &#xb1; \B1
¬ &not; &#172; \00AC &#xac; \AC
° &deg; &#176; \00B0 &#xb0; \B0
¹ &sup1; &#185; \00B9 &#xb9; \B9
² &sup2; &#178; \00B2 &#xb2; \B2
³ &sup3; &#179; \00B3 &#xb3; \B3
ƒ &fnof; &#402; \0192 &#x192; \192
&amp;#137; &#137; \0089 &#x89; \26 \23 137\3B
&forall; &#8704; \2200 &#x2200; \2200
&part; &#8706; \2202 &#x2202; \2202
&exist; &#8707; \2203 &#x2203; \2203
&empty; &#8709; \2205 &#x2205; \2205
&nabla; &#8711; \2207 &#x2207; \2207
&isin; &#8712; \2208 &#x2208; \2208
&notin; &#8713; \2209 &#x2209; \2209
&ni; &#8715; \220B &#x220B; \220B
&prod; &#8719; \220F &#x220F; \220F
&sum; &#8721; \2211 &#x2211; \2211
&lowast; &#8727; \2217 &#x2217; \2217
&radic; &#8730; \221A &#x221A; \221A
&prop; &#8733; \221D &#x221D; \221D
&infin; &#8734; \221E &#x221E; \221E
&ang; &#8736; \2220 &#x2220; \2220
&and; &#8743; \2227 &#x2227; \2227
&or; &#8744; \2228 &#x2228; \2228
&cap; &#8745; \2229 &#x2229; \2229
&cup; &#8746; \222A &#x222A; \222A
&int; &#8747; \222B &#x222B; \222B
&there4; &#8756; \2234 &#x2234; \2234
&sim; &#8764; \223C &#x223C; \223C
&cong; &#8773; \2245 &#x2245; \2245
&asymp; &#8776; \2248 &#x2248; \2248
&equiv; &#8801; \2261 &#x2261; \2261
&le; &#8804; \2264 &#x2264; \2264
&ge; &#8805; \2265 &#x2265; \2265
&sub; &#8834; \2282 &#x2282; \2282
&sup; &#8835; \2283 &#x2283; \2283
&nsub; &#8836; \2284 &#x2284; \2284
&sube; &#8838; \2286 &#x2286; \2286
&supe; &#8839; \2287 &#x2287; \2287
&oplus; &#8853; \2295 &#x2295; \2295
&otimes; &#8855; \2297 &#x2297; \2297
&perp; &#8869; \22A5 &#x22A5; \22A5
&sdot; &#8901; \22C5 &#x22C5; \22C5
¼ &frac14; &#188; \00BC &#xbc; \BC
½ &frac12; &#189; \00BD &#xbd; \BD
¾ &frac34; &#190; \00BE &#xbe; \BE
À &Agrave; &#192; \00C0 &#xc0; \C0
Á &Aacute; &#193; \00C1 &#xc1; \C1
 &Acirc; &#194; \00C2 &#xc2; \C2
à &Atilde; &#195; \00C3 &#xc3; \C3
Ä &Auml; &#196; \00C4 &#xc4; \C4
Å &Aring; &#197; \00C5 &#xc5; \C5
Æ &AElig; &#198; \00C6 &#xc6; \C6
Ç &Ccedil; &#199; \00C7 &#xc7; \C7
È &Egrave; &#200; \00C8 &#xc8; \C8
É &Eacute; &#201; \00C9 &#xc9; \C9
Ê &Ecirc; &#202; \00CA &#xca; \CA
Ë &Euml; &#203; \00CB &#xcb; \CB
Ì &Igrave; &#204; \00CC &#xcc; \CC
Í &Iacute; &#205; \00CD &#xcd; \CD
Î &Icirc; &#206; \00CE &#xce; \CE
Ï &Iuml; &#207; \00CF &#xcf; \CF
Ð &ETH; &#208; \00D0 &#xd0; \D0
Ñ &Ntilde; &#209; \00D1 &#xd1; \D1
Ò &Ograve; &#210; \00D2 &#xd2; \D2
Ó &Oacute; &#211; \00D3 &#xd3; \D3
Ô &Ocirc; &#212; \00D4 &#xd4; \D4
Õ &Otilde; &#213; \00D5 &#xd5; \D5
Ö &Ouml; &#214; \00D6 &#xd6; \D6
Ø &Oslash; &#216; \00D8 &#xd8; \D8
Ù &Ugrave; &#217; \00D9 &#xd9; \D9
Ú &Uacute; &#218; \00DA &#xda; \DA
Û &Ucirc; &#219; \00DB &#xdb; \DB
Ü &Uuml; &#220; \00DC &#xdc; \DC
Ý &Yacute; &#221; \00DD &#xdd; \DD
Þ &THORN; &#222; \00DE &#xde; \DE
ß &szlig; &#223; \00DF &#xdf; \DF
à &agrave; &#224; \00E0 &#xe0; \E0
á &aacute; &#225; \00E1 &#xe1; \E1
â &acirc; &#226; \00E2 &#xe2; \E2
ã &atilde; &#227; \00E3 &#xe3; \E3
ä &auml; &#228; \00E4 &#xe4; \E4
å &aring; &#229; \00E5 &#xe5; \E5
æ &aelig; &#230; \00E6 &#xe6; \E6
ç &ccedil; &#231; \00E7 &#xe7; \E7
è &egrave; &#232; \00E8 &#xe8; \E8
é &eacute; &#233; \00E9 &#xe9; \E9
ê &ecirc; &#234; \00EA &#xea; \EA
ë &euml; &#235; \00EB &#xeb; \EB
ì &igrave; &#236; \00EC &#xec; \EC
í &iacute; &#237; \00ED &#xed; \ED
î &icirc; &#238; \00EE &#xee; \EE
ï &iuml; &#239; \00EF &#xef; \EF
ð &eth; &#240; \00F0 &#xf0; \F0
ñ &ntilde; &#241; \00F1 &#xf1; \F1
ò &ograve; &#242; \00F2 &#xf2; \F2
ó &oacute; &#243; \00F3 &#xf3; \F3
ô &ocirc; &#244; \00F4 &#xf4; \F4
õ &otilde; &#245; \00F5 &#xf5; \F5
ö &ouml; &#246; \00F6 &#xf6; \F6
ø &oslash; &#248; \00F8 &#xf8; \F8
ù &ugrave; &#249; \00F9 &#xf9; \F9
ú &uacute; &#250; \00FA &#xfa; \FA
û &ucirc; &#251; \00FB &#xfb; \FB
ü &uuml; &#252; \00FC &#xfc; \FC
ý &yacute; &#253; \00FD &#xfd; \FD
þ &thorn; &#254; \00FE &#xfe; \FE
ÿ &yuml; &#255; \00FF &#xff; \FF
Π&OElig; &#338; \0152 &#x0152; \152
œ &oelig; &#339; \0153 &#x0153; \153
Š &Scaron; &#352; \0160 &#x0160; \160
š &scaron; &#353; \0161 &#x0161; \161
Ÿ &Yuml; &#376; \0178 &#x0178; \178
ƒ &fnof; &#402; \0192 &#x0192; \192
& &amp; &#38; \0026 &#x26; \26
&amp;#39; &#39; \0027 &#x27; \26 \23 39\3B
¡ &iexcl; &#161; \00A1 &#xa1; \A1
¦ &brvbar; &#166; \00A6 &#xa6; \A6
§ &sect; &#167; \00A7 &#xa7; \A7
¨ &uml; &#168; \00A8 &#xa8; \A8
© &copy; &#169; \00A9 &#xa9; \A9
ª &ordf; &#170; \00AA &#xaa; \AA
« &laquo; &#171; \00AB &#xab; \AB
¬ &not; &#172; \00AC &#xac; \AC
&shy; &#173; \00AD &#xad; \AD
® &reg; &#174; \00AE &#xae; \AE
¯ &macr; &#175; \00AF &#xaf; \AF
² &sup2; &#178; \00B2 &#xb2; \B2
³ &sup3; &#179; \00B3 &#xb3; \B3
´ &acute; &#180; \00B4 &#xb4; \B4
µ &micro; &#181; \00B5 &#xb5; \B5
&para; &#182; \00B6 &#xb6; \B6
· &middot; &#183; \00B7 &#xb7; \B7
¸ &cedil; &#184; \00B8 &#xb8; \B8
¹ &sup1; &#185; \00B9 &#xb9; \B9
º &ordm; &#186; \00BA &#xba; \BA
» &raquo; &#187; \00BB &#xbb; \BB
¿ &iquest; &#191; \00BF &#xbf; \BF
&ndash; &#8211; \2013 &#x2013; \2013
&mdash; &#8212; \2014 &#x2014; \2014
&sbquo; &#8218; \201A &#x201A; \201A
&ldquo; &#8220; \201C &#x201C; \201C
&rdquo; &#8221; \201D &#x201D; \201D
&bdquo; &#8222; \201E &#x201E; \201E
&dagger; &#8224; \2020 &#x2020; \2020
&Dagger; &#8225; \2021 &#x2021; \2021
&bull; &#8226; \2022 &#x2022; \2022
&hellip; &#8230; \2026 &#x2026; \2026
&permil; &#8240; \2030 &#x2030; \2030
&prime; &#8242; \2032 &#x2032; \2032
&Prime; &#8243; \2033 &#x2033; \2033
&lsaquo; &#8249; \2039 &#x2039; \2039
&rsaquo; &#8250; \203A &#x203A; \203A
&oline; &#8254; \203E &#x203E; \203E
&frasl; &#8260; \2044 &#x2044; \2044
&trade; &#8482; \2122 &#x2122; \2122

Với các kí tự trên, các bạn có thể tha hồ sử dụng và dùng theo mục đích tùy ý của mình nhé.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *